Preprava zosnulých

V rámci pohrebných služieb sa pod pojmom prevoz zosnulých rozumie – preprava zosnulých (ľudských ostatkov a pozostatkov) z miesta úmrtia na miesto určenia lekárom alebo objednávateľom pohrebu.

Pri preprave musí byť použité špeciálne vozidlo, a ľudské ostatky a pozostatky musia byť uložené do prevoznej rakvy, konečnej rakvy, alebo patologického vaku (zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov).

Prevoz zosnulého môže byť uskutočnený až po vykonanej obhliadke lekárom, ktorý vyhotoví list o prehliadke zosnulého/ej. Lekár môže nariadiť zdravotnú alebo súdnolekársku pitvu, v takom prípade lekár kontaktuje pohrebnú službu, ktorá uzatvorila s úradom pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou a políciou zmluvu o preprave mŕtvych na pitvu, a zosnulý/á je prevezený/á na patologicko-anatomické, alebo súdno-lekárske pracovisko, kde je vykonaná pitva. Ak lekár nenariadi pitvu, pohrebnú službu kontaktujú príbuzní zosnulého/ej. Pohrebná služba prevezie zosnulého/ú do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby. Preprava zosnulých (ľudských ostatkov a pozostatkov) sa vykonáva z nemocnice, domov sociálnych služieb, domu, bytu alebo terénu.

Pohrebná služba PEKARr s.r.o. má uzatvorenú zmluvu o preprave mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava a PEKAR SR s.r.o. má uzatvorenú zmluvu o preprave mŕtvych z miesta úmrtia na súdnu pitvu s políciou.

Náš vozový park disponuje: Hyundai H-1 – pohrebné vozidlo s chladiacim zariadením, Dacia lodgy – pohrebné vozidlo určené na miestnu prepravu a do sprievodu, Mercedes benz – pohrebné vozidlo určené na prepravu a do sprievodu a Mazda 200 – pohrebné vozidlo s chladiacim zariadením.

V prípade kremácie alebo sprievodu používame väčšinou Mercedes benz, ale na žiadosť objednávateľa sa môže použiť ktorékoľvek citované pohrebné vozidlo.

Vykonávame prevozy v rámci celej EU v UK, štáty bývalej Juhoslávie, a zabezpečujeme aj leteckú prepravu do celého sveta. V prípade prevozov nad 1000 km sa doporučuje zosnulého/ú konzervovať, v prípade leteckej dopravy je konzervácia alebo balzamovanie povinné.

Prepravu zosnulých zabezpečuje stála služba 24 hod. denne, vodiči našej spoločnosti majú mnohoročné skúsenosti a povinné školenia vyplývajúce zo zákona.