LEGISLATÍVA

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov