STÁLA SLUŽBA PRI PREVOZE ZOSNULÝCH: +421 907 928 212 , +421 915 732 830

OPATRENIE

Pohrebná služba prijala v súlade s vyhláškou č. 259/2021 Z.z. Úradu verejného zdravotníctva SR, s účinnosťou od 22.11.2021 (ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniu prevádzok), pri vybavovaní pietneho aktu a kúpy tovaru nasledovné opatrenia:

 • V zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. q) vyhl. č. 259/2021 Z.z. RÚVZ SR (ďalej len „vyhláška“) môžu byť prevádzkarne poskytujúce pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória otvorené.
 • Vybavenie objednávky pohrebu, prevozu mŕtvej osoby, úhrady faktúry a iných záležitostí týkajúcich sa pietneho aktu v kancelárii pohrebnej služby vykoná len objednávateľ pohrebu (1 osoba).
 • V zmysle ust. § 2 ods. 3 vyhlášky sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia :
 • V zmysle písm. a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestorov prevádzky umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • V zmysle písm. b) pri vstupe do prevádzky aplikovať vstupujúcich osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.
 • V zmysle písm. c) zabezpečiť zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m, uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov.
 • V zmysle písm. d) počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto povinnosť neplatí pre :
 1. deti do 12 rokov v sprievode dospelej osoby,
 2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2, v prevádzke sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 zákazník.
 • V zmysle písm. f) vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.
 • Ak ste chorí, prípadne patríte do rizikovej skupiny, upozornite na to zamestnankyňu pohrebnej služby.
 • Pri pietnom akte je potrebné dodržiavať dodržiavať respiračnú etiketu, minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.
 • Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a možné riziko prenosu infekcie na pozostalých je potrebné zabezpečiť, aby sa účastníci obradu vyhýbali priamemu kontaktu s telom osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená koronavírusom (SARS-CoV-2).

Pracovníci pohrebnej služby ďakujú pozostalým za pochopenie a súčinnosť.

Naše služby

PORADENSTVO

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

ÚPRAVA ZOSNULÝCH

PREPRAVA ZOSNULÝCH

PREDAJ TOVARU

Zabezpečujeme nonstop prevozy zosnulých po celej SR, medzinárodné prevozy v celej EÚ a UA, výkopové práce, úpravu zosnulých, vyššie hygienické zaopatrenie tiel zosnulých, balzamovanie (balzamácia) a konzervácia tiel zosnulých, návrh a tlač smútočného oznámenia, dôstojné zabezpečenie pietneho aktu, sprostredkovanie a zabezpečenie kremácie.

Ďalej je v prevádzkarniach zabezpečený predaj vencov, ikebán, sviečok, kahancov, pohrebných doplnkov a iného tovaru.

© 2017 PEKARr s.r.o., Meňhartka 595/2, P.O.BOX 176, 909 01 Skalica